background-shape

Hur många barn föds i Sverige varje år

Hur många barn föds i Sverige varje år?

För att veta hur stor befolkningsökningen kommer att se ut så görs det befolkningsprognoser som baseras på hur fruktsamma kvinnor är. Fruktsamhetstalet är ett mått på hur hur många barn en kvinna kommer att få om man mäter efter hur förutsättningarna ser ut idag. Det är viktigt att göra prognoser på hur stor befolkningen kommer att bli, både i stad och på landsbygd. Med det statistiska underlaget kan man förutse behovet av allt som har med barn och barnafödande att göra. Samhället med politiker, planerare och ingenjörer behöver lägga långsiktiga planer på bebyggelse, kommunikation, elförsörjning, natur, vård, utbildning och skola. Man räknar med att 110 till 130 tusen barn föds i Sverige varje år.

Hitta barnvakt idag

Hur många barn föds i Sverige varje dag

De senaste åren har det fötts i snitt 115 000 barn i Sverige varje år, det ger ett snitt på cirka 315 nyfödda barn per dag. Antalet barn som föds varierar år från år, det är många faktorer som spelar in på barnafödandet. Ekonomi spelar en stor roll, om vi är i en högkonjunktur och de flesta barnfamiljer har en god levnadsstandard så föds det fler barn. Världsläget har också stor betydelse, om omgivningen är hotfull, kanske man inte vill sätta barn till världen. Men det finns motsägelsefulla faktorer, högutbildade föder oftast färre barn än lågutbildade. Utrikesfödda föder fler barn än svenskfödda mammor, men enligt statistiken så går antalet nyfödda barn med utrikesfödda mammor ner varje år. Barnafödandet fluktuerar och det är inte alltid man kan förutse händelser som påverkar befolkningstillväxten.

Varje år föds det väldigt många barn i Sverige, hur påverkar det oss?

Födelsetal – BB avdelningar, mödravård och barnavårdscentraler

För att vård och omsorg skall fungera så är det också bra att veta hur mycket populationen växer. Kan man förutspå hur många barn som föds, så kan man också planera hur många BB och BVC som måste byggas och hur många Barnmorskor som skall utbildas.

Födelsetal – Barnomsorg – förskola och skola

När man kan beräkna hur många barn som kommer att födas i Sverige de närmsta åren så kan man också ha framförhållning för att planera, bygga och bemanna förskola och skola med utbildning ända upp till Universitetsnivå. Barn behöver barnvakt och fritids när föräldrarna yrkesarbetar och har man ingen plan för det så fungerar inte samhället.

Födelsetal – Bostäder, el, natur och kommunikation – ett hållbart samhälle

Hela samhällsstrukturen kräver en framförhållning och planering för att det skall fungera att leva och bo i Sverige. Det måste finnas bostäder av olika storlek som omfattar alla behov, från barnfamiljer, studentlyan och till boende för äldre människor. Lokaltrafik måste kunna fungera både på landsbygd och i stad. Elförsörjningen måste tillgodoses för en växande befolkning. När det både sker befolkningsökning och utflyttning från städerna till landsbygden då är det extra viktigt att ha en framförhållning och en god samhällsplanering. Vi behöver ett hållbart samhälle att leva i både med tanke på vård, barntillsyn, skola och utbildning, natur och elförsörjning.

Hitta barnvakt idag

Läs vidare om hur det blir för barnen när de ska lära sig alfabetet här!

tag