background-shape

Utåtagerande barn

・ Barnpassning
tag
Ett argt utåtagerande barn kan vara svårhanterligt, hur gör man?

Att barn får utbrott är inte ovanligt. Det behöver inte ens vara stora motgångar som gör att ett barn blir utåtagerande, utan kan handla om sådant som i en vuxens ögon är en petitess. Om du har ett barn som ofta får utbrott kan du behöva söka hjälp. Det gäller speciellt om utbrotten gör att barnet får problem i skolan eller med kompisar, eller om det påverkar familjesituationen så att det blir svårt att klara av vardagen. Utåtagerande barn finns i alla åldrar och det finns några saker du kan göra för att lugna och hjälpa ditt barn som får utbrott.

Hitta barnvakt idag

Vad händer när ett barn blir utåtagerande?

Ett utåtagerande barn kan reagera på olika sätt. Barnet kan exempelvis slå, skrika eller sparka. Hur lång tid ett utbrott håller på varierar. Faktorer som spelar in är hur gammalt barnet är och vilket temperament de har i sin personlighet. Ett barn som blir utåtagerande kan exempelvis reagera på att de är besvikna, trötta, hungriga, ledsna eller har svårt att hantera att inte få sin vilja igenom. Barn kan också bli utåtagerande när de behöver trygghet eller närhet, när de inte förstår vissa regler eller när de känner sig förvirrade och osäkra på någon situation.

Vilka barn blir utåtagerande?

Arg pojke med ilsken min

Vissa barn har personligheter som lättare kan resultera i ett utåtagerande beteende än andra. Barns beteenden kan ju också ändras på daglig basis, men sådana barn som är impulsiva och envisa har en större tendens att bli utåtagerande än lugnare barn. Ett utåtagerande barn kan lätt hamna i konflikter och bråk med andra i familjen. Du som vuxen behöver inte vara rädd för att bråk uppstår. Genom att ni bråkar och löser era dispyter lär ni er mer om varandra och hur ni kan kommunicera på ett bra sätt. Konflikter är inte av ondo, utan snarare viktiga för att barnet ska kunna utvecklas.

Utveckling av hjärna och kropp

Utbrott är en del av barnets utveckling. Det är vanligt att barn blir utåtagerande i perioder. Att vissa barn är utåtagerande periodvis beror på att barnet blir påverkat av att hjärnan förändras och att kroppen utvecklas. Oavsett hur gammalt ditt barn är finns det vissa perioder när hjärnan utvecklas i en snabbare takt än annars. Under de perioderna kan det vara svårt att hantera känslor och då blir utbrott ett sätt att försöka förstå sig på vad som händer känslomässigt i kroppen.

Tänk på att barn ofta försöker göra sitt bästa. De vill oftast klara av saker, samarbeta och göra rätt. Men, när de inte vet hur de borde agera och de därför inte räcker till kan de bli frustrerade och utåtagerande.

Saker som kan vara svårt för barn

Alla barn har svårt med saker. Vad som är svårt är olika för alla barn beroende på deras personlighet och ålder. Vissa barn har problem med fler saker än andra. Problem som kan ge upphov till ett utåtagerande beteende kan exempelvis vara att barnet inte förstår vad som händer när de agerar på ett visst sätt. Det kan också vara att de inte kan hindra sina impulser eller kontrollera hur de känner eller reagerar på saker, eller att de inte förstår vad andra människor i deras omgivning tänker eller känner.

Barn kan även reagera på stress. När det blir för mycket för ett barn måste de få utlopp för sina känslor och kan få ett utbrott för att hantera stressen de upplever. Mycket gällande utbrott handlar om att de inte kan uttrycka sig och därför måste visa sin frustration på andra sätt, genom att bli utåtagerande.

Problemen brukar minska i takt med att barnet blir äldre

Utåtagerande beteenden brukar minska när ett barn blir äldre. Det är ändå viktigt att veta att hjärnan inte är helt färdigutvecklad innan man är 20–25 år. Vid 12 års ålder brukar barn däremot lära sig att se saker ur andra synvinklar och i den här åldern börjar de också förstå vad deras handlingar kan få för konsekvenser. De lär sig således av de misstag de gör.

Utbrott och utåtagerande beteenden återkommer för vissa barn, eller visar sig för första gången, när barnen är i tonåren. Då handlar det mycket om att barnet behöver hävda sin egen vilja och självständighet. Fördelen med att barn som är äldre får utbrott är att det ofta är lättare att diskutera vad som hände och varför efter att de har lugnat ner sig. Det går att samtala med dem på ett annat sätt.

Ge barnet tid och uppmärksamhet

Barn i alla åldrar behöver uppmärksamhet och tid. För att minska ett utåtagerande beteende behöver du som vuxen avsätta tid på att prata, umgås och göra saker med ditt barn. Anpassa aktiviteter efter ålder på barnet. Prata också om positiva beteenden som barnet har, eftersom de har en tendens att då uppvisa sådana beteenden oftare när de får bekräftelse på att de gör rätt.

Ett utåtagerande barn kan behöva en hobby, som exempelvis sjunga

Fundera även över vilka krav och förväntningar du har på ditt barn. Många vuxna vill sina barn det allra bästa och det kan ibland resultera i att man har för höga förväntningar på barnet och hens förmågor.

Rutiner kan underlätta

Att ha tydliga rutiner i hemmet och vardagen kan minska utåtagerande barns utbrott. Berätta i förväg vad som kommer hända under dagen och försök hålla sov- och mattider liknande varje dag. Vissa barn är känsliga för överraskningar eller förändringar och om ditt barn uppvisar sådana tecken är rutinerna extra viktiga att hålla.

Tips hur du ska agera vid ett utåtagerande beteende

När ditt barn får ett utbrott och blir utåtagerande är det av största vikt att du håller dig lugn och inte tappar fattningen. Om du kan vara lugn kommer barnet lugna ner sig snabbare. Om du känner att du håller på att brusa upp är det bättre att du går iväg en stund än att du agerar på impulsen. Du kan även försöka förflytta barnets uppmärksamhet till något annat. Antingen en lek eller sak, eller genom att skoja om någonting för att få ett stopp på den jobbiga känslan.

När ett barn blir utåtagerande behöver de olika saker. Fråga ditt barn vad just hen behöver. Det kanske är en kram, lite tid för sig själv eller att man bara sitter nära dem. Försök även anpassa hur du själv pratar med barnet. Om ett barn upplever sig få mycket kritik eller tillsägelser är de mer benägna att få utbrott. Försök därför sätta gränser och styra deras beteende på andra sätt än genom att enbart lyfta saker som är negativa.

Hitta barnvakt idag

Klicka här om du vill läsa en mer allmän artikel om bråkiga barn.