För företag

Företag: Löpande bemanningsavtal

Vårt avtal som reglerar hur du som företagskund kan ta hjälp av duktiga lokala ungdomar via Yepstr

Uppdaterades: 2 Februari 2023

Detta löpande bemanningsavtal, inklusive Yepstrs användarvillkor och ABPU-10, (”Avtalet”) har träffats mellan Yepstr AB, org. nr 556997-9817 (”Yepstr”) och er (”Beställaren”) (vardera ”Part” och gemensamt ”Parterna”).

Bakgrund

A. Yepstr tillhandahåller en digital marknadsplats för förmedling av enklare arbetsuppdrag, såsom reklamutdelning, eventpersonal, arkivering, enklare servering-, kafé eller hotelluppdrag, vilka utförs av ungdomar som är mellan 15 och 24 år gamla. Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation och via en webbplats.

B. Beställaren är i behov av att tillfälligt anlita ungdomar för utförande av tjänster i Beställarens verksamhet.

C. Yepstr och Beställaren har kommit överens om att Beställaren, genom ingående av enskilda Uppdragsbekräftelser, ska ha möjlighet att avropa Uppdrag i enlighet med de villkor som anges i detta Avtal.

1. Definitioner

I detta Avtal ska följande termer, när de anges med versal begynnelsebokstav, ha den betydelse som framgår nedan.

Avtalet” har den betydelse som anges i ingressen av detta Avtal, och vid var tid gjorda ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 18 (Ändringar och tillägg).

Beställaren” har den betydelse som anges i ingressen av detta Avtal.

Koncernbolag” avser varje juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under samma kontroll som ett bolag.

Part” respektive ”Parterna” har den betydelse som anges i ingressen till detta Avtal.

Uppdrag” eller ”Uppdraget” avser sådant enskilt uppdrag som Beställaren och Yepstr genom Uppdragsbekräftelse avtalar om, i syfte att Uppdragstagare ska arbeta som uthyrd konsult åt Beställaren.

Uppdragsbekräftelse” avser enskilda avrop av Uppdrag genom beställning i appen, i enlighet med villkoren i detta Avtal. Uppdragsbekräftelsen utgör således en integrerad del i Avtalet. Genom Uppdragsbekräftelsen överenskommer Parterna om enskilda Uppdrags innehåll och omfattning samt vilken Uppdragstagare som ska utföra det enskilda Uppdraget.

Uppdragstagare” avser sådan ungdom som utför Uppdrag i enlighet med villkoren i detta Avtal. I varje Uppdragsbekräftelse definieras vilken Uppdragstagare som ska utföra det enskilda Uppdraget.

Yepstr” har den betydelse som anges i ingressen av i detta Avtal.

2. Avtalshandlingar

2.1 Detta Avtal består av följande handlingar:

a) Villkoren i detta löpande bemanningsavtal;

b) Yepstrs vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Yepstrs hemsida (https://app.yepstr.com/termsOfUse) och i smartphone-applikationen; samt

c) Allmänna bestämmelser Personaluthyrning, ABPU-10.

2.2 Vid motstridiga bestämmelser i Avtalet gäller i första hand villkoren i detta löpande bemanningsavtal, i andra hand Yepstrs vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Yepstrs hemsida (https://app.yepstr.com/termsOfUse) och i smartphone-applikationen, samt i tredje hand Allmänna bestämmelser Personaluthyrning, ABPU-10.

3. Tidigare avtal

Detta Avtal ersätter samtliga tidigare såväl skriftliga som muntliga avtal om utförande av uppdrag mellan Yepstr och Beställaren avseende uppdrag som utförs av Uppdragstagaren.

4. Uppdragstagarens ställning

Uppdragstagare är anställda av Yepstr enbart för utförandet av enskilda Uppdrag. Utöver utförandet av Uppdraget äger Uppdragstagaren inte rätt att företräda Yepstr i förhållande till Beställaren eller tredje man.

5. Uppdragets omfattning och utförande

5.1 Uppdraget omfattar Uppdragstagarens utförande av sådana enklare arbetsuppgifter i Beställarens verksamhet som anges i varje enskild Uppdragsbekräftelse.

5.2 Uppdraget ska utföras i enlighet med de villkor som anges i detta Avtal. Beställaren är medveten om att Uppdragstagaren är oerfaren och Beställarens förväntningar på resultatet av Uppdraget och utförandet i övrigt därmed inte kan sättas lika högt som om en erfaren eller professionell aktör hade utfört samma arbete.

5.3 Parterna är överens om att Uppdraget ska utföras personligen av den Uppdragstagare som anges i varje enskild Uppdragsbekräftelse. Efter Beställarens godkännande har Yepstr rätt att låta annan utföra Uppdraget.

5.4 Uppdragstagarens arbetstid och arbetsschema överens­kommes mellan Uppdragstagaren, Yepstr och Beställaren. Uppdragets start- och sluttid samt total arbetstid anges i varje enskild Uppdragsbekräftelse. Arbets­schema ska i övrigt för­läggas så att Uppdragstagarens arbetstider överens­stämmer med tillämplig arbetsrättslig lag­stiftning, inklusive men inte begränsat till semester­lagen, arbetstidslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) (oavsett Uppdragstagarens ålder).

6. Ändring och avbokning av Uppdrag

6.1 Uppdragets innehåll, dvs. det arbete som ska utföras, får inte ändras eller kompletteras utan att ny Uppdragsbekräftelse ingås mellan Parterna.

6.2 Skulle Beställaren och Uppdragstagaren komma överens om ytterligare arbetad tid utöver vad som anges i den enskilda Uppdragsbekräftelsen, ska Yepstr omedelbart informeras och den överenskomna extra arbetade tiden specificeras. Yepstr har rätt att neka sådan förlängning av den arbetade tiden under Uppdraget och har rätt att kräva att sådant extraarbete omedelbart avbryts, om extraarbetet redan påbörjats.

6.3 Vid händelse av sjukdom eller frånvaro hos Uppdragstagaren minskas Uppdragets omfattning (inklusive Beställarens motsvarande ersättningsskyldighet) i motsvarande mån.

7. Beställarens ansvar

7.1 Beställaren är medveten om att den som ska utföra Uppdraget är ung, i många fall minderårig (dvs. under 18 år). Det är av avgörande vikt att Uppdraget är anpassat utefter de förutsättningar som såväl den enskilde Ungdomen som unga typiskt sett har för att utföra arbete och arbetsuppgifter.

7.2 Beställaren ansvarar för att inför Uppdraget tillhandahålla Yepstr och Ungdomen tillräckliga förutsättningar, specifikationer, handledning, instruktioner samt lämplig och nödvändig utrustning och arbetsredskap för Uppdragets avtalsenliga genomförande.

7.3 Beställaren är skyldig att tillförsäkra Uppdragstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av Beställaren för att utföra samma arbete.

7.4 Beställaren ansvarar för att Uppdraget är lämpligt för ungdomar och inte medför någon fara för Uppdragstagaren.

8. Uppdragstagarens arbetsmiljö

8.1 Arbetsmiljön för Uppdragstagaren i Beställarens verksamhet ska vara sådan att Uppdragstagaren inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att han/hon trivs. Yepstr accepterar inga former av kränkande särbehandling eller trakasserier på de arbetsplatser där Uppdragstagaren arbetar.

8.2 Beställaren åtar sig att som minst uppfylla det arbetsmiljöansvar som åligger Beställaren gentemot Uppdragstagaren till följd av att Uppdragstagaren arbetar i Beställarens verksamhet. Beställaren ska härvid särskilt beakta det särskilda ansvar som följer av 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen och de särskilda regler som gäller för minderårigas arbete, däribland AFS 2012:3 (Minderårigas arbetsmiljö).

8.3 Beställaren ska särskilt tillse att Uppdragstagarens arbete och arbetsmiljö omfattas av de skyddsronder och andra liknande aktiviteter som sker på Beställarens arbetsplats och som berör Uppdragstagarens arbetsmiljö.

8.4 Mot bakgrund av ovan åligger det Beställaren särskilt att:

a) Alltid genomföra undersökning och riskbedömningar avseende Uppdragstagarens arbetsmiljö inför och under Uppdraget. Vid sådan undersökning och riskbedömning ska sådan checklista som Yepstr tillhandahåller användas. Om Uppdragstagaren är minderårig ska Beställaren vid sådan undersökning och riskbedömning ta hänsyn till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt;

b) Tillse att Uppdragstagaren upplyses om de risker som kan finnas på arbetsplatsen och risker vid användning av verktyg och utrustning som tillhandahålls av Beställaren;

c) Ge Uppdragstagaren en specifik introduktion om arbetsmiljörisker, regler och rutiner i Beställarens verksamhet och försäkra sig om att Uppdragstagaren har förstått informationen;

d) Tilldela Uppdragstagaren en handledare som uppfyller krav enligt 10 § AFS 2012:3, oavsett Uppdragstagarens ålder;

8.5 Om Uppdragstagarens arbetsmiljö konstateras inte vara tillfredsställande, mot bakgrund av tillämplig arbetsmiljölagstiftning, ska Uppdraget inte inledas, alternativt (om Uppdraget redan påbörjats) omedelbart avbrytas.

8.6 Om olycka eller tillbud sker ska Beställaren omgående skicka en anmälan om händelsen genom Yepstrs system för rapportering av tillbud och olyckor. Kortfattat innebär detta att ett mail skickas till safety@yepstr.com och/eller att Beställaren ringer Yepstrs nödnummer på 08-5151 9000. Beställaren ska aktivt medverka till att utreda olyckan eller tillbudet och ska tillhandahålla Yepstr all information som Yepstr anser sig behöva för sådan utredning.

8.7 Yepstr har vidare rätt att kontrollera och följa upp Beställarens rutiner för handledare, riskbedömning och introduktion, samt Beställarens övriga arbetsmiljöarbete som berör Uppdragstagaren (inklusive men inte begränsat till protokoll från skyddsronder, checklistor och andra arbetsmiljödokument). Beställaren ska också i skälig omfattning medverka till Yepstrs uppföljningar och riktade undersökningar avseende Uppdragstagarens arbetsmiljö, såväl under som efter Uppdragets genomförande.

9. Pris och betalning

9.1 Beställaren åtar sig att betala en timersättning om 230 kronor (exklusive moms) per påbörjad arbetad timme, per Uppdragstagare, för Uppdrags utförande.

9.2 Skulle Beställaren och Yepstr, alternativt Beställaren och Uppdragstagaren, komma överens om att utöka Uppdragets arbetade tid, ska Beställaren erlägga ersättning för varje extra påbörjad timme med det timpris som anges under punkten 9.1 i detta Avtal.

9.3 Vid avbokning av redan bokat Uppdrag ska Beställaren till Yepstr betala avbokningsavgift enligt följande:

a) Vid avbokning mer än tre dygn (72 timmar) innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår ingen avbokningsavgift;

b) Vid avbokning mellan ett och tre dygn (24 till 72 timmar) innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår avbokningsavgift om 50% av timpriset för den överenskomna arbetstiden, dock max 2 000kr.

c) Vid avbokning mindre än ett dygn (24 timmar) innan Uppdraget skulle ha påbörjats utgår avbokningsavgift om 100% av timpriset för den överenskomna arbetstiden, dock max 4 000kr.

9.4 Fakturering och betalning sker veckovis i efterskott. Beställaren erhåller en sammanställning över utfört arbete samt faktura på måndagen under den vecka som följer direkt efter det utförda arbetet.  Betalning ska vara Yepstr tillhanda senast 10 dagar efter att Beställaren mottagit fakturan. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

9.5 Om Beställaren inte har invänt mot fakturan inom ett dygn från det att Beställaren erhållit fakturan anses Beställaren ha godkänt fakturan. Om Beställaren har invändningar mot fakturan inom ovan angiven tid ska Beställaren omgående tillhandahålla Yepstr beskrivning om vilka invänd­ningar mot fakturan som Beställaren har och tillräckligt underlag till stöd för invändningen.

10. Äganderätt och nyttjanderätt

Om inte Yepstr skriftligen anger annat och inte annat följer av tvingande lag, erhåller Beställaren genom detta Avtal äganderätten till allt material och alla resultat som framkommer vid Ungdomens utförande av Uppdraget.

11. Sekretess

11.1 Vardera Part förbinder sig att utan begränsning i tiden, dvs. även för tiden efter Avtalets upphörande, inte för tredje man avslöja eller för egen räkning, direkt eller indirekt, utnyttja företagshemligheter eller annan konfidentiell information hänförlig till den andra Parten och dess Koncernbolag.

11.2 Med ”konfidentiell information” förstås varje upplysning hänförlig till Part, dess respektive verksamheter, kunder och leverantörer samt Parts respektive Koncernbolags verksamheter, kunder och leverantörer, oavsett om upplysningen har dokumen­terats på något särskilt sätt eller inte. Som konfidentiell information räknas exempelvis:

a) information om produkter och tjänster,

b) kundregister och annan information om eller hän­förlig till kunder,

c) information om eller hänförlig till leverantörer, och

d) marknadsplaner, kostnadsanalyser och intäkts­analyser.

Uppräkningen ovan är inte uttömmande utan endast exemplifierade.

11.3 Yepstr har rätt att i sin marknadsföring och externa kommunikation hänvisa till och använda sig av kundrelationen med Beställaren, innebärande att Yepstr har rätt att använda Beställarens varumärke (inklusive Beställarens logotyper och andra kännetecken). Innan Beställarens varumärke används ska Yepstr informera Beställaren.

12. Avtalstid

Detta Avtal gäller från och med det datum Beställaren undertecknar Avtalet och tills vidare. Vardera Part har rätt att säga upp detta Avtal med en uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

13. Avtalets och Uppdrags förtida upphörande

13.1 Vardera Part har rätt att säga upp detta Avtal, inklusive överenskomna Uppdrag, till omedelbart upphörande om:

a) den andra Parten begår ett väsentligt avtals­brott och, förutsatt att avtalsbrottet kan avhjälpas, Part inte avhjälper sådant avtalsbrott inom tre (3) dagar från det att avtalsbrottet skriftligen har påtalats;

b) den andra Parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd; eller

c) om Part utan medgivande från den andra Parten överlåter Avtalet på någon annan.

13.2 Utöver vad som anges i punkterna 12 och 13.1 ovan har Yepstr rätt att säga upp enskilda Uppdrag till omedelbart upphörande, om (a) Uppdragstagaren, till följd av händelse utanför Yepstrs kontroll, inte finns tillgänglig för att utföra Uppdraget i enlighet med vad som anges i detta Avtal, och (b) Uppdragstagarens arbetsmiljö inte uppfyller vad som anges i punkten 8 ovan.

13.3 Part som önskar säga upp Avtalet eller Uppdrag enligt denna punkt ska till den andra Parten lämna skriftligt meddelande härom utan oskäligt dröjsmål efter det att omständig­heten som berättigar till uppsägning blev eller borde ha blivit känd för Parten.

13.4 Oaktat vad som anges ovan har Yepstr rätt att säga upp ett enskilt Uppdrag att upphöra, oavsett anledning härtill, med iakttagande av en uppsägningstid om två veckor.

13.5 När detta Avtal upphör, oavsett anledning därtill, ska Avtalets bestämmelser vara fortsatt bindande för Parterna såsom tillämpligt enligt respektive bestämmelse.

14. Ersättning vid Beställarens anlitande av Uppdragstagare utanför Yepstr

Om Beställaren under tiden för ett enskilt Uppdrag och sex månader efter Uppdragets upphörande önskar, på annat sätt än genom Yepstr, anlita den Uppdragstagare som utför ett enskilt Uppdrag, för utförande av uppdrag för Beställaren eller dess Koncernbolag, vare sig detta sker genom anställning eller i annan form, direkt eller indirekt, ska Beställaren lämna skriftligt meddelande till Yepstr innan avtal ingås med Uppdragstagaren. Om Uppdragstagaren anlitas ska Beställaren också utge en engångsersättning till Yepstr uppgående till 10 000 kronor, som ska betalas till Yepstr senast en vecka efter anfordran. Parterna är överens om att 20 % av denna ersättning, dvs. 2 000 kronor, erläggs av Yepstr till Uppdragstagaren, i form av en sign-on bonus.

15. Ansvar vid fel eller brist

15.1 Parterna är överens om att Uppdrag endast omfattar enklare uppgifter som inte ställer några särskilda krav på kompetens, erfarenhet eller andra kvalifikationer. Yepstr ansvarar inte på något sätt för Uppdragets kvalitet och/eller genomförande. Yepstr är därför inte heller under några omständigheter ansvarigt för fel eller brister i Uppdragets genomförande, eller annan skada hos Beställaren orsakad av Uppdragstagaren.

15.2 Yepstr kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för Beställarens eventuella skada till följd av att hela eller delar av Uppdraget inte utförs på grund av Uppdragstagarens sjukdom eller annan frånvaro. Beställaren är inte heller skyldig att utge ersättning för tid som Uppdragstagaren inte arbetat.

15.3 Yepstr ansvarar inte i något fall för indirekt skada hos Beställaren, såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Beställarens eventuella ersättnings­skyldighet gentemot tredje man.

15.4 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Yepstr är Yepstrs ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om 50 % av den ersättning som Beställaren vid tillfället för skadeståndsansvarets uppkomst har erlagt till Yepstr för det enskilda Uppdragets utförande. Yepstrs totala ansvar under detta Avtal uppgår under alla omständigheter till maximalt 10 000 kronor.

15.5 Beställaren ska hålla Yepstr skadeslöst för det fall Yepstr lider skada till följd av Beställarens brott mot punkten 7.3 ovan.

15.6 Om Uppdragstagaren åsamkas någon skada vid Uppdragets utförande åtar sig Beställaren att hålla Yepstr skadeslöst från eventuella krav från Uppdragstagaren.

16. Passivitet och eftergift

16.1 Parts eftergift av rättighet eller påföljd enligt detta Avtal måste vara skriftlig och vederbörligen under­tecknad av denna Part. Ingen eftergift, helt eller delvis, av sådan rättighet eller påföljd förhindrar annat eller senare utövande eller åberopande av aktuell eller annan sådan rättighet eller påföljd.

16.2 Avstående från rättighet som följer av detta Avtal ska endast vara giltigt om avståendet har gjorts skriftligen. Sådant avstående ska endast gälla i förhållande till den Part till vilken avståendet är adresserat och för de omständigheter som i avståendet har lämnats, och det ska inte förhindra den Part som har gjort avståendet från att vid ett senare tillfälle förlita sig på det stadgande som avståendet gällde.

17. Överlåtelse av avtalet

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande.

18. Ändringar och tillägg

Yepstr äger rätt att uppdatera villkoren i detta Avtal genom att skriftligen informera Beställaren om sådana ändringar och/eller tillägg till Avtalet. Sådana ändringar av eller tillägg till Avtalet äger giltighet från det att Beställaren har informerats om förändringarna, förutsatt att Beställaren inte inom en vecka från att ändringarna och/eller tilläggen meddelats gjort invändning härom.

19. Tillämplig lag och tvistelösning

19.1 Svensk materiell rätt ska gälla för detta Avtal.

19.2 Tvister i anledning av detta Avtal eller ur detta Avtal härflytande rättsförhållanden ska avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. Skilje-förfarandets säte ska vara Stockholm.

19.3 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skilje­förfarandet gällande prisbasbeloppet enligt social­försäkringsbalken (2010:110), respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skilje­nämnden bestå av en skiljeman.

19.4 Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av detta Avtal eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt 19.4 gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.

______________________________

Genom att underteckna Avtalet bekräftar Beställaren att de har läst Avtalet i dess helhet, inklusive Yepstrs användarvillkor samt ABPU-10 och accepterar de villkor som däri anges.