background-shape

Hemundervisning

・ Skolan i hemmet
tag
Hemundervisning har sina för och nackdelar

Förr i världen var det vanligt med hemundervisning eller hemskola. I Sverige finns ett förbud mot att byta ut skola mot hemundervisning enligt skollagen. Skolbarn som är sjuka kan få ”särskild undervisning” i hemmet. Internationellt så finns hemundervisning kvar som alternativ för många barn och föräldrar i flera länder.

Det finns såklart ingen lag som förbjuder att ditt barn får läxhjälp eller studiehjälp hemma, som förälder har du både rätt och skyldighet att hjälpa ditt barn på bästa sätt.

Hitta läxhjälp idag

Hemundervisning i Sverige

Innan skolplikten och allmän folkskola fanns, så utbildades de flesta barn i Sverige hemma. Om man hade föräldrar, eller mor-och farföräldrar som kunde räkna och läsa så fick barnen också lära sig det – om det fanns en vilja att lära eller lära ut. För många barn på landsbygden så var det prästen i byn som stod för läxförhör hemma. Martin Luthers skrift om kristen tro – lilla katekesen och bibeln var oftast de enda böckerna som fanns i hemmet. Barnen gick också med familjen på högmässan, i kyrkan på orten varje söndag.

I städerna så bestod hemundervisningen mest av att lära sig yrket som föräldrarna hade. Var pappan hamnsjåare så lärde sig barnet tids nog yrket, smedsonen blev smed och skomakarsonen skomakare. För de flesta flickorna bestod yrkesutbildning av hemsysslor som bak, tvätt och barnpassning.

Behöver ni hjälp att få igång hemundervisningen?

Barn till borgare, adel och kungligheter fick hemundervisning av privatlärare. Dom fick lära sig historia, språk, matematik och hade tillgång till böcker om världen och skönlitteratur.

Allmän folkskola, folkskolestadgan och skolplikten var en reform som infördes 1842 och då minskade hemundervisning. Folkskolestadgan skyddade barn från föräldrar som ville att barnen skulle arbeta istället för att gå i skolan. Man ville att alla barn skulle få tillgång till en grundläggande utbildning.

Hemundervisning var fortfarande tillåtet länge men förbjöds helt 2010 då den svenska skollagen genomgick en lagförändring. Föräldrar är idag inte tillåtna att själv ordna med undervisning av sina barn, även om läroplanen följs.

Enligt skolverket och skollagstiftningen finns inte begreppet hemundervisning i svenska skolan, men det finns ”särskild undervisning” för psykiskt och fysiskt funktionshindrade eller sjuka barn som inte kan gå i skolan, och som inte bor på sjukhus eller annan institution.

Hemundervisning internationellt

I stora delar av världen är hemundervisning tillåtet. I länder som USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien tillåts föräldrar att bedriva undervisning hemma. Rätten till hemundervisning ingår i grundlagen i länder som Irland, Italien och Spanien. I en del länder kan föräldrarna få statligt stöd för att hålla i hemundervisning för sina barn.

Hemundervisning har det gemensamma målet att erbjuda en anpassad utbildning som uppfyller varje barns unika behov. Vissa föräldrar väljer att undervisa sina barn själva, medan andra anlitar kvalificerade lärare. Hemundervisning anses i dessa länder ge familjerna möjlighet att skapa en utbildningsmiljö som är anpassad till deras individuella behov och värderingar. Hemundervisning är inte utan utmaningar, men många familjer tycker att det är det bästa utbildningsalternativet. En del väljer också att ha hemundervisning med en annorlunda filosofisk inriktning som pedagogik Montessori och Waldorf, som skiljer sig från den traditionella skolformen.

Särskild undervisning

Skolbarn i Sverige kan få anordnat ”särskild undervisning” som skall ersätta skolundervisningen. Detta ges till barn som är sjuka och inte kan gå till skolan, det kan röra sig om fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Det är bara barn som bor hemma som kan få rätt till särskild undervisning, om barnet bor på sjukhus eller institution så anordnas annan undervisning på plats.

Förutom läkares inrådan så måste föräldrar till barnet ge tillstånd för särskild undervisning. Om läkaren avråder så kan inte barnet få särskild undervisning. En elev kan alltså inte få särskild undervisning hemma för att den är skoltrött eller mobbad. Skolan, vården och socialtjänsten är skyldiga att arbeta för barnets bästa så att barnet får en bra skolgång ute i samhället.

Det är huvudmannen för skolan, som barnet är inskriven i, som anordnar särskild undervisning i hemmet.

Hitta ert sätt att få hemundervisning att fungera

Hemundervisning – läxhjälp och studiehjälp

Det är inte på något sätt förbjudet enligt lag för föräldrar att ge hemundervisning som läxhjälp eller studiehjälp. Du har självklart rätt och dessutom skyldighet som förälder att hjälpa ditt barn på bästa sätt utanför skoltiden. Behöver du hjälp med studier hemma eller har du ett barn som behöver läxhjälp hemma, då finns det hjälp att få.

De flesta skolor har en mer eller mindre stökig och högljudd miljö, om inte i klassrummet så är det fullt ös med mycket spring, larm och skrik i korridorerna och på skolgården. Barn är barn och dom är fulla av liv och rörelse. Men alla barn är inte lika utåtriktade och har inte lika lätt att koncentrera sig när det pågår så många saker samtidigt runt omkring. En del barn har svårt att ta till sig vad läraren förmedlar på lektionen när ljudnivån är hög. Det kan vara svårt att fråga och be om hjälp. Om ditt barn behöver extra hjälp hemma så finns det hemundervisning i form av läxhjälp och studiehjälp.

Du kan hitta läxhjälp och studiehjälp till ditt skolbarn

Det är inte svårt att hitta läxhjälp eller studiehjälp till barnen. Internet har ett flertal webbplatser och appar som erbjuder hemundervisning med både läxhjälp och studiehjälp. Du kan också få hjälpen hemma online. När ditt barn behöver extra hjälp med läxor och studier så är det bra att tänka igenom vilken hjälp ni behöver. Är det omfattande läxhjälp i flera ämnen eller bara ett ämne, är det tillfällig läxhjälp inför ett prov eller ett par timmars läxhjälp i veckan under terminen. Hur mycket får det kosta, det är rekommendabelt att jämföra olika sidors timpriser. Läs också recensionerna, vad tycker dom som redan fått läxhjälp.

Hitta läxhjälp idag

Yepstr har duktiga ungdomar med höga betyg som kan ge hemundervisning i form av läxhjälp till en rimlig kostnad. I läxhjälpen ingår; hjälp med kunskap, beräkningar och studieteknik. När ditt skolbarn får läxhjälp och undervisning hemma, då växer både kunskap och självförtroendet hos barnet, som får bättre resultat i skolan och når sina uppsatta betygsmål.

Funderar du på hur det skulle kunna bli med läxor? Här har vi lite skriverier om sådant också!