Anställningsavtal

Så här fungerar det att ha Yepstr som arbetsgivare när man jobbar!

Detta Avtal består av detta huvudavtal och de huvudsakliga anställningsvillkoren mellan parterna som framgår av bilaga 1. Uppdragstagaren ska också under varje enskild anställning iaktta de regler som följer av Arbetsgivarens vid var tid gällande användarvillkor som finns tillgängliga på Arbetsgivarens hemsida och i smartphone-applikationen.

Arbetsgivaren kan, utöver Avtalet, komma att tillhandahålla ytterligare policys och regler, vilka i så fall ska läsas tillsammans med detta Avtal. Vid motstridiga bestämmelser gäller detta Avtal (inklusive bilaga 1) före eventuella andra policys och regler som Arbetsgivaren tillhandahåller.

Genom att underteckna Avtalet bekräftar Uppdragstagaren att denne läst bilaga 1 i sin helhet och accepterar de villkor som däri anges.

BILAGA 1 – ANSTÄLLNINGSVILLKOR

1. Bakgrund

1.1 Arbetsgivaren bedriver en plattform genom vilken privatpersoner och företag, dvs. tredje part, (”Uppdragsgivaren”) kan anlita ungdomar för utförande av enklare uppdrag, inom ramen för de villkor som anges av Arbetsgivaren. Arbetsgivaren har därför under vissa perioder behov av att tillfälligt anställa personal för utförande av sådana uppdrag åt Uppdragsgivare och Uppdragstagaren är villig att under vissa perioder vara anställd av Arbetsgivaren för att utföra uppdrag åt Uppdragsgivare.

1.2 Arbetsgivaren kommer därför vid behov att erbjuda Uppdragstagaren anställning under viss period. Vid varje enskild anställning gäller de villkor som avtalats om i detta Avtal och de tillägg som avtalas särskilt vid varje anställningstillfälle, exempelvis anställningens längd, tillträdesdag, arbetstid och arbetsuppgifter. Uppdragstagaren har rätt att tacka nej till varje erbjudande om anställning.

1.3 Varje enskilt tillfälle som Uppdragstagaren och en enskild Uppdragsgivare, i enlighet med Arbetsgivarens villkor, kommer överens om att Uppdragstagaren ska utföra arbeta genom Arbetsgivaren är ett nytt anställningsförhållande (intermittent anställning).

2. Tidigare avtal

2.1 Detta Avtal ersätter samtliga tidigare såväl skriftliga som muntliga avtal om anställning och anställningsförmåner mellan Arbetsgivaren och Uppdragstagaren.

2.2 Parterna är överens om att detta Avtal och Uppdragstagarens anställning både omfattar arbete som Uppdragstagaren utför på uppdrag av s.k. Företagsbeställare och s.k. Privatbeställare enligt Arbetsgivarens vid var tid gällande användarvillkor. Skulle Uppdragstagaren utöver detta, på annat sätt än genom Arbetsgivaren (dvs. Yepstr-plattformen) eller i strid med dess villkor, avtala med någon Företagsbeställare eller Privatbeställare om utförande av uppdrag, är Parterna överens om att Avtalet inte är tillämpligt på sådant arbete. Till undvikande av missförstånd är det därmed endast arbete som överenskommits genom att en bokning skapats inuti appen, eller på annat sätt som Arbetsgivaren anger, som ligger inom det anställningsförhållande som föreligger mellan Arbetsgivaren och Uppdragstagaren.

3. Anställning och befattning

3.1 Anställningen är intermittent.

3.2 När en Uppdragsgivare och en Uppdragstagare överenskommit om ett uppdrag och dess utförande genom att upprätta en bokning i Arbetsgivarens app, erbjuds Uppdragstagaren anställning hos Arbetsgivaren som uthyrd personal åt Uppdragsgivaren under den period som uppdraget omfattar. När flera sådana uppdrag överenskoms rör det sig således om upprepade tidsbegränsade anställningar, vilka upphör automatiskt vid uppdragets sluttid. Uppdragstagaren ska utföra sina arbetsuppgifter i Uppdragsgivarens lokaler, hem, eller på annan arbetsplats i Sverige där Parterna överenskommer om att Uppdraget ska utföras. Uppdragstagaren är medveten om att hans/hennes arbetsuppgifter kan medföra resor.

3.3 Uppdragstagarens arbetsuppgifter överenskoms vid varje anställningstillfälle av i första hand Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren genom att skapa en bokning i Arbetsgivarens app. Arbetsuppgifterna får inte vara i strid med lag, myndighetsföreskrifter, god sed, detta Avtal eller Arbetsgivarens villkor i övrigt, och Arbetsgivaren kan ensidigt komma att ändra eller begränsa arbetsuppgifterna vid Arbetsgivarens vetskap eller misstanke om att otillåtna arbetsuppgifter överenskommits, utförs eller avses utföras.

3.4 Uppdragstagaren har rätt att tacka nej till varje erbjudande om uppdrag för Uppdragsgivare, dvs. till varje erbjudande om anställning. Uppdragstagaren är alltså inte skyldig att arbeta mer än vad som följer av varje enskild överenskommen anställning. Uppdragstagaren är, å andra sidan, inte garanterad någon viss anställning eller sysselsättningsgrad och kan därför inte heller kräva en viss enskild anställning eller sysselsättningsgrad.

3.5 Uppdragstagaren ska vid varje enskild överenskommen anställning ställa sina tjänster till Arbetsgivarens förfogande.

3.6 Uppdragstagaren försäkrar att han/hon från tillträdesdagen vid varje anställningstillfälle inte är underkastad några restriktioner från nuvarande och tidigare arbetsgivare eller annan som kan påverka Uppdragstagarens möjligheter att fullgöra sitt arbete för Arbetsgivaren.

3.7 Uppdragstagaren åtar sig vid varje anställningstillfälle att på alla sätt iaktta Arbetsgivarens intressen och att vidta de åtgärder och uppfylla de skyldigheter och arbetsuppgifter som från tid till annan beslutas av Arbetsgivaren.

3.8 Uppdragstagaren åtar sig att utföra sitt arbete under varje enskild anställning efter bästa förmåga och i enlighet med Uppdragsgivarens instruktioner. Om Uppdragsgivaren instruerar den Anställde att utföra arbete eller på annat sätt vidta åtgärder som står i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter, eller Arbetsgivarens vid var tid gällande allmänna villkor, åtar sig Uppdragstagaren att omedelbart informera Arbetsgivaren.

3.9 Om en anställning övergår till en tillsvidareanställning gäller samma villkor om arbetstider och arbetstidsmått som anges ovan i detta Avtal. Uppdragstagaren har därmed i en sådan situation rätt att tacka nej till varje erbjudande om uppdrag och är, å andra sidan, inte garanterad någon viss sysselsättningsgrad eller arbetstid utöver vad som följer av varje enskilt överenskommet uppdrag.

4. Arbetstid

4.1 Arbetstid och arbetsschema överenskommes vid varje anställningstillfälle av i första hand Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren genom bokning i Arbetsgivarens app. Arbetstiderna och dess förläggning får inte vara i strid med lag (däribland men inte begränsat till arbetstidslagen (1982:673) och dess 12 §), myndighetsföreskrifter, god sed, detta Avtal eller Arbetsgivarens villkor i övrigt, och Arbetsgivaren kan ensidigt komma att ändra eller begränsa arbetstiderna vid Arbetsgivarens vetskap eller misstanke om att arbete på otillåtna arbetstider överenskommits, utförs eller avses utföras. Den överenskomna arbetstiden utgör ordinarie arbetstid. Uppdragstagaren saknar skyldighet att arbeta övertid eller mertid, om inte Arbetsgivaren och Uppdragstagaren överenskommer om detta vid varje enskilt tillfälle. Uppdragstagaren ska efter varje utfört uppdrag rapportera arbetstid enligt Arbetsgivarens instruktioner, inuti appen på den aktuella bokningen eller på annat sätt som Arbetsgivaren instruerar. Tidrapporten ska vara genomförd senast ett dygn efter det att ett uppdrag har avslutats.

4.2 Uppdragstagaren är medveten om att Uppdragsgivaren, från tid till annan, av olika skäl kan välja att säga upp avtalet med Arbetsgivaren om hyra av Uppdragstagaren eller att minska den överenskomna arbetstiden och det överenskomna arbetsschemat under en enskild anställning. Om Uppdragsgivaren (oavsett skäl) avbryter uppdraget som den enskilda anställningen avser eller minskar överenskommen arbetstid eller överenskommet arbetsschema är Parterna därför överens om att det vid det tillfället gällande arbetsschemat ska ändras på så sätt att Uppdragsgivarens uppsägning eller förändring ska återspeglas i arbetsschemat. Till undvikande av missförstånd innebär detta att Uppdragstagaren inte är skyldig att utföra uppdrag enligt tidigare överenskommet arbetsschema, men som har avbeställts av Uppdragsgivaren, men Uppdragstagaren har inte heller någon rätt till betalt för sådant avbeställt arbete. Uppdragstagaren kan dock komma att erhålla viss ersättning även för avbeställda uppdrag, under förutsättning att sådan betalningsskyldighet föreligger hos den aktuella Uppdragsgivaren. I de delar arbetsschemat för en enskild anställning inte förändrats ska det fortsätta att gälla mellan parterna oförändrat.

5. Lön

5.1 Uppdragstagaren erhåller lön per arbetad timme. Timlönen fastställs mellan Uppdragstagaren och Arbetsgivaren vid varje enskild anställning genom att Uppdragstagaren accepterar uppdraget och dess timlön i appen (eller på annat sätt som Arbetsgivaren instruerar). När Uppdragsgivaren är en privatperson har Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren möjlighet att själva överenskomma om en timlön avseende den aktuella relationen (relationslön). Uppdragstagaren måste då meddela den aktuella relationslönen med den specifika Uppdragsgivaren inuti appen på sätt som Arbetsgivaren anger. Detta måste göras före aktuellt uppdrag påbörjas för att den överenskomna relationslönen ska vara giltig. Om Arbetsgivaren inte accepterar den timersättning som överenskommits mellan Uppdragstagaren och Uppdragsgivaren ska Arbetsgivaren meddela Uppdragstagaren detta snarast möjligt.

5.2 Uppdragstagaren har rätt till semester i enlighet med semesterlagen. Parterna är överens om att semesterledighet vid varje enskild anställning inte ska läggas ut. Uppdragstagaren ska därför för varje enskild anställning istället erhålla semesterersättning i enlighet med semesterlagen.

5.3 Lön, semesterersättning och annan eventuell överenskommen ersättning betalas normalt sett veckovis till Uppdragstagarens bankkonto i Sverige under den onsdag som följer närmast efter en vecka som arbete har utförts, under förutsättning att Uppdragstagaren i korrekt tid har inlämnat korrekt tid- och (om tillämpligt) reseredovisning och korrekta verifikationer (d.v.s. kvitton för utgifter) och Uppdragsgivaren inte har några invändningar mot tidredovisningen. I vart fall ska lön, semesterersättning och annan eventuell överenskommen ersättning betalas senast den 25:e i månaden som följer på arbetsmånaden, förutsatt att korrekt tid- och (om tillämpligt) reseredovisning och korrekta verifikationer (d.v.s. kvitton för utgifter) har inlämnats till Arbetsgivaren.

5.4 Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980). Uppdragstagare tillförsäkras försäkringar och annat socialt skydd i enlighet med Arbetsgivaren vid var tid gällande policys och regler.

5.5 Om Arbetsgivaren begär det, ska Uppdragstagaren löpande, och/eller efter anställningens slut, rapportera till Arbetsgivaren om uppdragets genomförande.

5.6 Parterna är överens om att Yepstr automatiskt skall jämka för Uppdragstagaren. Om Uppdragstagaren inte önskar att Yepstr jämkar åt denne, så stänger Uppdragstagaren själv av den funktionen i appen under sin profil.

6. Datasäkerhet

Uppdragstagaren förbinder sig att följa Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivares regler om utnyttjande av Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivares mjukvaruprogram och annan utrustning, inklusive datorer, telefoner etc. Uppdragstagaren är medveten om att Arbetsgivaren respektive Uppdragsgivaren har fullständig tillgång till allt material, all e-postkorrespondens och översikt över Internetanvändande som lagras i eller sker över Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivares IT-system vid utförande av uppdrag under varje enskild anställning. Arbetsgivaren och/eller Uppdragsgivaren kan komma att kontrollera den IT-utrustning hos Arbetsgivaren och/eller Uppdragsgivaren som Uppdragstagarens har använt (t.ex. dator, e-post och mobiltelefon) (i) av säkerhetsskäl för att upprätthålla IT-säkerheten, (ii) för att upprätthålla kundkontakt och liknande under Uppdragstagarens frånvaro, (iii) vid misstanke om illojalt eller brottsligt agerande, samt (iv) vid misstanke om att Uppdragstagaren använder IT-utrustning i strid med Arbetsgivarens respektive Uppdragsgivarens regler och riktlinjer.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Arbetsgivaren erhåller, utan ersättning till Uppdragstagaren såvida inte annat följer av tvingande lag, genom detta Avtal äganderätten och den exklusiva förfoganderätten till alla immateriella rättigheter samt övrigt material som Uppdragstagaren framställer i anställningen och/eller vid utförandet av eller i samband med uppdraget hos Uppdragsgivaren. Uppdragstagaren ska dokumentera och redovisa det material som Uppdragstagaren framställer och uppkomna immateriella rättigheter för Uppdragsgivaren vid uppdragets slut, vid begäran från Arbetsgivaren. Parterna noterar att Arbetsgivaren enligt avtal med Uppdragsgivaren i regel ska överlåta eller upplåta framställda immateriella rättigheter och annat material på denne, helt eller delvis.

7.2 Uppdragstagaren åtar sig att vara Arbetsgivaren och/eller Uppdragsgivaren behjälpliga, i enlighet med Arbetsgivarens instruktioner, att fullt ut kunna tillgodogöra sig de rättigheter som avses i denna punkt.

8. Sekretess

8.1 Uppdragstagaren förbinder sig att utan begränsning i tiden, dvs. även för tiden efter varje enskild anställnings upphörande, inte - annat än för utförandet av sina arbetsuppgifter - för tredje man avslöja eller för egen räkning utnyttja, vare sig direkt eller indirekt, konfidentiell information hänförlig till Arbetsgivaren, dess koncernbolag eller Uppdragsgivaren. Arbetsgivaren förbinder sig vidare att förvara konfidentiell information under former som är tillfredställande med hänsyn till detta sekretesskrav och som skyddar informationen från obehörig åtkomst eller förändring.

8.2 Åtagandet under punkten 8.1 ovan gäller också i förhållande till övriga anställda inom Arbetsgivaren, som inte behöver få del av informationen för att utföra sitt arbete för kunden/leverantören.

9. Personuppgifter

Uppdragstagarens är medveten om att Arbetsgivaren behandlar Uppdragstagarens personuppgifter i enlighet med Arbetsgivarens vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Genom undertecknandet av Avtalet bekräftar Uppdragstagaren att han/hon tagit del av personuppgiftspolicyn.

10. Övrigt

10.1 Om en anställning har övergått till en tillsvidareanställning gäller de uppsägningstider som följer av LAS. I lagen (1982:80) om anställningsskydd (”LAS”) finns regler om hur uppsägning och avskedande ska ske. Reglerna avser bland annat hur besked och varsel ska lämnas, hur invändningar mot en uppsägning eller ett avskedande ska göras och vilka tidsfrister som måste iakttas. Reglerna i LAS återfinns i 8–10, 19–20, 29–30, 33, 33 a och 33 c, 34–37 och 40–42 §§. Vid tvist gäller även lagen om rättegången i arbetstvister (1974:371).

10.2 Vid varje enskild anställnings eller uppdrags upphörande – oavsett anledningen härtill – eller vid annan tidpunkt som Arbetsgivaren meddelar ska Uppdragstagaren till Uppdragsgivaren återlämna datafiler och annan datamedia, rapporter, handlingar, dokument och annan egendom, inklusive kopior, som har anförtrotts Uppdragstagaren eller kommit i Uppdragstagarens besittning i samband med anställningen och/eller uppdraget hos Uppdragsgivaren. Sådant material utgör Uppdragsgivarens egendom och får endast användas av Uppdragstagaren under anställningen och i Arbetsgivarens respektive i Uppdragsgivarens intresse.