För alla

För alla: Användarvillkor

Vad gäller på Yepstr?

Uppdaterad: 2022-05-08

Kommunicerad: 2022-05-09

Börjar gälla från och med: 2022-06-09

Välkommen till Yepstr. Vi har byggt Yepstr för att ge drivna ungdomar en chans att visa vad de går för innan de tar steget in i arbetslivet. I Yepstr kan du som ung tjäna dina första pengar, få dina första referenser, skapa ett CV och landa ditt första företagsjobb.

Via vår app kan våra beställare (privatpersoner och företag) ta hjälp med enkla uppdrag som lämpar sig för tonåringar. Uppdragen varierar men för hushåll är det vanligen barnpassning, läx- och trädgårdshjälp och för företag eventassistans, utdelning av flygblad och inventering.

Vi har försökt skriva våra användarvillkor så tydligt och lättförståeligt som möjligt. Dessvärre så gör olika juridiska krav detta till en svår uppgift. Därför ber vi dig, om du har några funderingar eller något du är tveksam över, att kontakta oss direkt.

Notera att våra användarvillkor är knutna till vårt anställningsavtal och konsumentavtal. Söker du jobb via Yepstr? Då godkänner du samtidigt vårt anställningsavtal som du godkänner våra användarvillkor. Det vill säga om du är 24 år eller yngre. Tar du hjälp via Yepstr? Då godkänner du samtidigt vårt konsumentavtal. Det vill säga om du är 25 år eller äldre.

1. Allmänt och definitioner

Yepstr är en digital marknadsplats för förmedling och tillhandahållande av enklare arbetsuppdrag som utförs av ungdomar som är mellan 15 och 24 år gamla ("Tjänsten") och med fullgjord skolplikt. Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (”Appen”) och via en webbplats (”Webbplatsen”). Appen och Webbplatsen benämns gemensamt ”Plattformen”. Tjänsten och Plattformen tillhandahålls av Yepstr AB, organisationsnummer 556997-9817, med huvudkontor beläget på Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm ("Yepstr").

Dessa användarvillkor, såsom uppdaterade från tid till annan, ("Villkoren") gäller för alla som registrerar sig i Plattformen och skapar ett konto (”Användare”). En registrering genom Plattformen är en förutsättning för att få tillgång till Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Användare som lägger upp eller avser att lägga upp uppdragsannonser, dvs. förfrågan om utförande av Uppdrag, för utförande och/eller får Uppdrag utförda genom Tjänsten kallas i dessa Villkor för ”Beställare”. Beställare delas in i två grupper. Beställare kan vara privatpersoner som lägger upp annonser i egenskap av konsument, vilka kallas för ”Privatbeställare” (med konsument förstås en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Beställare kan också vara företag eller andra juridiska personer som lägger upp annonser kopplade till den verksamhet som bedrivs, vilka kallas för ”Företagsbeställare”. Användare som ansöker om att få utföra Uppdragen under uppdragsannonserna och/eller utför arbete inom Tjänsten kallas för ”Uppdragstagare”. De uppdrag och tjänster som Uppdragstagare utför via Tjänsten i enlighet med villkoren för Tjänsten (inklusive dessa Villkor) kallas för "Uppdrag". Uppdragsannonser som läggs upp i Tjänsten av Beställare i syfte att bli Uppdrag och som Uppdragstagaren kan ansöka om att få utföra, kallas för ”Annons”.

Tjänsten är uppdelad i två olika tjänster: en för Privatbeställare (”Privattjänsten”) och en för Företagsbeställare (”Företagstjänsten”). Privattjänsten får bara användas av Privatbeställare. Företagsbeställare har inte rätt att använda Privattjänsten utan sådana Beställare får bara använda Företagstjänsten och Privatbeställare har inte rätt att använda Företagstjänsten.

Yepstr äger rätt att från tid till annan uppdatera såväl dessa Villkor som andra villkor för Tjänsten. Användare kommer att underrättas om sådana ändringar via mejl och/eller vid inloggning på Plattformen. Användare ansvarar för att den av honom eller henne uppgivna mejladressen är korrekt. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor (såväl dessa Villkor som andra tillämpliga villkor) som gäller vid var tid.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Allmänt om Tjänsten

Tjänsten är en marknadsplats där Användare kan komma i kontakt med varandra för beställning och utförande av Uppdrag, vilka tillhandahålls genom Yepstr. Beställare kan antingen kontakta Uppdragstagare direkt eller skapar en Annons som Uppdragstagare sedan anmäler intresse på. Beställare kan sedan via Tjänsten välja att, genom Yepstr, sluta avtal med Uppdragstagare avseende utförande av Uppdrag.

Tjänsten i sig är gratis att använda (skapa konto, ta kontakt och diskutera uppdrag) så länge uppdragen betalas via Yepstr. Vid betalning så tar Yepstr ut en plattformsavgift.

Det är inte tillåtet att kontakta personer via Yepstr med syfte att rekrytera dem till uppdrag som sedan betalas utanför Yepstr.

I vår strävan att hålla Yepstr trygg och säker för alla användare ställer vi krav på användare att dels använda tjänsten i enlighet med dessa villkor, dels inte begå några lagbrott i övrigt eftersom vi då inte kan känna oss trygga med dig som användare. Mot bakgrund bl.a. av detta förbehåller sig Yepstr rätten att stänga av användare som enligt Yepstrs uppfattning bryter mot villkoren och/eller i övrigt uppträder på ett sätt som kan påverka tryggheten på Yepstr. Sådan avstängning kan ske utan föregående varning och utan angivande av orsak därtill.

2.2 Uppdrag

Avtal om utförandet av enskilda Uppdrag sluts mellan Beställare och Yepstr samt mellan Yepstr och Uppdragstagaren genom beställning i Tjänsten. Utgångspunkten är att Beställare och Uppdragstagare på Plattformen och inom ramen för Tjänsten kommer överens om villkoren för det enskilda Uppdraget i Plattformen (en ”Bokning”). Ett avtal om Uppdrag är ingånget när den mellan Beställaren och Uppdragstagaren överenskomna Bokningen för Uppdraget har godkänts av Yepstr, se mer härom under punkten 2.3 nedan. Yepstr förbehåller sig rätten att ensidigt vägra ingå avtal om enskilda Uppdrag. Yepstr förbehåller sig också rätten att återkalla sitt godkännande av ett Uppdrag innan Uppdraget påbörjats, oavsett anledning härtill. Om Yepstr inte godkänner Uppdraget eller återkallar sitt godkännande innan Uppdraget påbörjats upphör parternas avtal om Uppdrag att gälla i dess helhet och ingen part (dvs. varken Yepstr eller berörda Användare) har något krav av vad slag det än må vara (på exempelvis fullgörande eller ekonomiska krav) med anledning av det aktuella Uppdraget.

Yepstr erhåller fullständig ägande- och förfoganderätt samt upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till allt arbete och material som upp- och tillkommit i samband med utförande av Uppdrag, medan Beställare har en i tid obegränsad, icke-exklusiv rätt att använda, upplåta och vidareöverlåta sådana resultat.

De ytterligare villkor för detta finns i de enskilda avtalen som ingås vid genomförd Bokning och/eller i tillämpligt ramavtal (om Beställaren är Företagsbeställare).

2.3 Uppdragstagarens ställning

Uppdragstagare är anställda av Yepstr enbart för utförandet av enskilda Uppdrag och är anställda enbart under tiden för utförandet av Uppdraget i enlighet med villkoren i Bokningen. Utöver utförandet av Uppdraget äger Uppdragstagaren inte rätt att företräda Yepstr i förhållande till Beställare eller tredje man.

2.4 Privattjänsten

Privattjänsten utgörs av en marknadsplats för förmedling och tillhandahållande av enklare hushållsrelaterade uppdrag såsom barnpassning, trädgårdsarbete, läxhjälp eller liknande, som är tillåtna och lämpliga för minderåriga arbetstagare. Vid genomförande av Uppdrag gäller de ytterligare villkor, utöver dessa Villkor, som framgår av Yepstrs avtal för Privatbeställare. Genom att acceptera dessa användarvillkor godkänner du som Privatbeställare samtidigt vårt konsumentavtal.

2.5 Företagstjänsten

Företagstjänsten är en marknadsplats för förmedling och tillhandahållande av ej hushållsrelaterade uppdrag såsom arbete vid event, reklamutdelning, enklare serverings-, kafé- eller hotelluppdrag osv. som är tillåtna och lämpliga för minderåriga. För att få nyttja Företagstjänsten måste Företagsbeställare, utöver dessa Villkor, ingå ett icke-exklusivt ramavtal med Yepstr som närmare reglerar villkoren för utförande av Uppdrag för Företagsbeställarens räkning. De specifika uppdragsavtal som ingås mellan Företagsbeställare och Uppdragstagare i Tjänsten lyder under både ramavtalet och dessa Villkor.

För att säkerställa att Företagsbeställare endast får Bokningar med pålitliga ungdomar så krävs det att Uppdragstagare uppnått nivå 5 inom Tjänsten för att kunna ansöka på Annonser från Företagsbeställare.

2.6 Villkor för användandet av Tjänsten

För att få använda Tjänsten som Uppdragstagare behöver du vara mellan 15 och 24 år samt ha fullgjort din skolplikt. Från den dagen man fyller 25 år så har man inte längre rätt att använda Tjänsten som Uppdragstagare och kommer att stängas av från Tjänsten automatiskt. Är man under 18 år och vill utföra Uppdrag så måste man först ha målsmans godkännande. Genom att acceptera dessa användarvillkor godkänner du som Uppdragstagare samtidigt vårt anställningsavtal.

Uppdragstagare måste i Tjänsten lämna namn, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer för att kunna vara aktuell för att utföra Uppdrag. Ytterligare information som kan krävas för att ha möjlighet att använda Tjänsten till fullo är profilbild och förälders e-postadress. För att kunna vara aktuell för att utföra ett Uppdrag måste du också skapa en profil, ”Yepstr-Profilen”.

Vidare kan Uppdragstagare behöva godkänna villkoren från Yepstrs betalningsleverantör samt uppge bankkontouppgifter för att kunna ta emot betalningar gjorda med betalkort för utförda Uppdrag. Uppdragstagaren tillåter också Yepstr att dela med sig av denna information till betalningsleverantören så att Yepstr kan göra betalningar till Uppdragstagarens bankkonto vid utförda Uppdrag.

För att använda Tjänsten som Privatbeställare krävs alltid man är minst 25 år samt att man i Tjänsten lämnar uppgifter om namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Företagsbeställare måste alltid uppge namn, adress (samt ev. faktureringsadress), telefon, e-mail och organisationsnummer för den juridiska person (företag, föreningar etc.). Dessutom måste Företagsbeställare ange en kontaktperson hos Företagsbeställaren och bekräfta att kontaktpersonen har behörighet och befogenhet att företräda och binda Företagsbeställaren till dessa Villkor.

Kontaktpersonen ska vara minst 25 år i Tjänsten ska lämnas uppgifter om namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer till kontaktpersonen. Dessa krav ställs för att vi ska kunna försäkra oss om att det finns en fysisk person som kan ta hand om Uppdragstagaren och ge denne instruktioner för hur Uppdrag ska utföras.

Vidare erbjuder Yepstr både Beställare och Uppdragstagare möjlighet att identifiera sig själva med hjälp av mobilt Bank-ID. På detta sätt kan vi säkerställa varje Användares identitet och folkbokföringsadress.

Yepstr får utan föregående varsel till Användaren inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör en Användare som inte följer dessa Villkor, t.ex. villkoren i punkterna 2.7–2.8 nedan, avtalade villkor för Uppdrag eller som på annat sätt missbrukar eller missköter Tjänsten eller där Yepstr annars anser att Användaren orsakar problem eller risker för skada för Yepstr eller någon Användare av Tjänsten.

2.7 Vilka Uppdrag som får genomföras inom Tjänsten

Beställare ansvarar för att de Uppdrag som skapas och/eller genomförs är tillåtna enligt vid var tid gällande lagar och föreskrifter, samt även i övrigt lämpar sig för minderåriga och den enskilde Uppdragstagaren. Detta innebär bland annat, men inte begränsat till, att Beställaren inte får överenskomma om och/eller genomföra Uppdrag som innebär farliga moment, arbete med farliga redskap eller kemikalier, tungt arbete, sent kvälls-/nattarbete etc., eller annat arbete som inte är tillåtet för ungdomar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:3 (Minderårigas arbetsmiljö). Detta gäller oavsett den enskilde Uppdragstagarens faktiska ålder.

Vi uppmanar samtliga Beställare att ta del av innehållet i Arbetsmiljöverkets "Så får barn och ungdomar arbeta", som i sammanhanget kan utgöra en god vägledning.

Beställare är självklart förbjudna att lägga ut Uppdrag som är olagliga eller som kan anses stötande eller olämpliga för ungdomar. Yepstr har rätt att ensidigt och omedelbart ändra, begränsa eller avbryta Uppdrag vid Yepstrs vetskap eller misstanke om att otillåtna arbetsuppgifter överenskommits, utförs eller avses utföras.

2.8 Vilken information som får förmedlas inom Tjänsten

Användare ansvarar över att uppgifter som Användaren lägger upp inom Tjänsten är korrekta samt att de inte strider mot gällande lag och föreskrifter. För det fall Yepstr finner att något som Användaren lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig Yepstr rätten att radera detta och/eller stänga av Användarens konto.

Användaren garanterar att denne innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att Användaren själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett Användaren tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor.

Med Användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som Användare skapar och/eller lägger upp inom Tjänsten, som t.ex. innehållet i Annonser och Yepstr-Profiler, inklusive men inte begränsat till text och bild.

Detta innebär att Användaren garanterar att det Användargenererade innehållet inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som Användaren inte har tillåtelse att använda.

Användaren garanterar att Användaren sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Yepstr även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte, dock alltid i enlighet med vår Personuppgiftspolicy. I korthet innebär det följande. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Yepstr rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal. Yepstrs rättigheter kvarstår även efter att det Användargenererade innehållet har raderats från Plattformen.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Yepstr för Yepstrs användning av det Användargenererade innehållet.

Yepstr ansvarar inte för den information som Användare lägger upp på i Tjänsten.

Yepstr förbehåller sig rätten att filtrera, ta bort eller stoppa Annonser eller annat Användargenererat innehåll med stötande eller otillåtet innehåll eller på annat sätt strider mot dessa Villkor, som vi har skäl att anta strider mot gällande lagar och regler eller som vi annars anser vara olämpligt.

Varje Användare får bara registrera ett användarkonto hos Yepstr. En Användares konto får endast användas av den Användare som registreringsuppgifterna avser. Det är förbjudet att använda en annan Användares konto.

Användare inom Tjänsten äger möjlighet att betygsätta andra Användare efter utfört Uppdrag.

Yepstr förbehåller sig rätten att stänga konton som inte har använts under 12 månader.

2.9 Användares upphörande av nyttjande av Tjänsten

Användare har när som helst rätt att sluta använda Tjänsten.

3. Tillgänglighet

Appen och Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Yepstr förbehåller sig dock rätten att vid exempelvis uppdateringar eller underhåll stänga ned Appen och Webbplatsen. Vidare uppmärksammas Användare på att driftsavbrott m.m. kan förekomma som påverkar tillgängligheten av Tjänsten. Yepstr garanterar dock inte Appens eller Webbplatsens tillgänglighet och kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas med anledning av att de inte är tillgängliga, oavsett skäl därtill.

Kommunikationshastigheten mellan Användares och Yepstrs server beror dels på Användarens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Yepstr ansvarar ej för eventuella störningar som påverkar tillgängligheten till Appen, Webbplatsen eller Tjänsten som kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, vid underhåll av Tjänsten eller i övrigt.

4. Behandling av personuppgifter

Yepstr har som mål att vara världens tryggaste marknadsplats för tjänster. I detta ingår att värna om våra Användares integritet och därmed också en hög nivå av dataskydd. Genom att börja använda Tjänsten, accepterar du också Yepstrs Personuppgiftspolicy. Användare uppmuntras att läsa mer om exakt vilka personuppgifter Yepstr samlar in, hur personuppgifterna behandlas, vilka Yepstr kan komma att dela med sig av till andra och varför i Yepstrs Personuppgiftspolicy här.

5. Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare.

Yepstr använder cookies endast för att identifiera varje Användare som unik men anonym. Eftersom en cookie bara är en liten textfil som inte kan innehålla virus så kan den inte på något sätt skada din dator. Den är dessutom så pass liten att du inte kommer märka att den finns på din dator eller smartphone.

Trots att Yepstr inte har någon reklam från tredjepartsföretag så används tredjepartsföretag för att bättre förstå våra Användare. Inga privata uppgifter som skulle kunna härleda personen delas (såsom namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer) till tredje part. Detta fungerar så att vid besök lagras en cookie som gör att Yepstr kan identifiera vilken typ av Användare som gör vad. Exempelvis kan Yepstr utläsa att det är väldigt populärt med hundpassning i ett specifikt område, och kan då underlätta för bokning av hundpassning just där.

Det är möjligt att konfigurera din webbläsare eller smartphone för att automatiskt neka cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. De cookies som används av yepstr.com gäller enbart för den webbläsare du använt när du sökt i Tjänsten.

6. Betalningar

6.1 Allmänt om betalningar

Som Beställare åligger det dig att betala för det utförda Uppdraget genom betalning via den betallösning som anvisas i Tjänsten. Betalning sker genom att Uppdragstagaren rapporterar arbetad tid inuti Appen och att den överenskomna kostnaden sedan debiteras Beställarens sparade betalkort. Om Beställaren anser att timrapporten är felaktig så har Beställaren rätt att invända mot detta inom 24 timmar. Beställaren har inte rätt att hålla inne sin betalning för Tjänsten eller Uppdrag, eller kvitta betalning mot annan motfordran på Yepstr eller Uppdragstagare, oavsett om Beställaren gör gällande felansvar, skadeståndsansvar eller riktar annat anspråk mot Yepstr eller Uppdragstagare.

6.2 Betalningar för Uppdrag inom Privattjänsten

Som Beställare kan du vid användning av Privattjänsten endast betala för utförda Uppdrag med betalkort. Betalningen sker via Yepstrs betalningsleverantör. Uppdragstagaren erhåller typiskt sett pengarna inom 5 arbetsdagar efter att betalning från Beställaren av Uppdraget har inkommit. Vid betalning med kort så accepterar Beställaren även betalningsleverantörens villkor.

När betalningen är gjord erhåller Beställaren kvittens via Tjänsten som innehåller uppgift om Uppdraget och hur mycket Uppdragstagaren erhåller i arvode.

6.2 Betalningar för Uppdrag inom Företagstjänsten

Vid användning av Företagstjänsten sker betalning alltid mot faktura. Arvodet för varje Uppdrag består av ett fast timpris, som normalt sett anges exklusive moms. Priset kan variera för varje Uppdrag och priset för varje enskilt överenskommet Uppdrag framgår i Tjänsten. Fakturan ställs ut så fort Företagsbeställaren genom Tjänsten godkänt den tid för Uppdragets genomförande som Uppdragstagaren rapporterat inom Tjänsten. Fakturan ställs ut av Yepstr till Företagsbeställaren.

7. Försäkring

7.1 Privatuppdrag

För varje Bokning som skapas inuti Appen så tillser Yepstr att Uppdragstagare som utför Uppdrag via Privattjänsten blir försäkrade. Mer information och detaljerade villkor finns under fliken "Försäkring" inuti Appen och på Webbplatsen. Eventuell självrisk betalas av Uppdragstagaren. Det åligger Beställaren att tillse att det alltid är en Bokning skapad för varje uppdrag.

I försäkringen så ingår även ansvarsförsäkring som täcker upp till 10 miljoner kronor (om olyckan skulle vara framme och orsaka någon egendoms- eller personskada hos Privatbeställaren), olycksfallsförsäkring (om Uppdragstagaren skulle bli skadad under Uppdraget eller på resan dit eller hem) samt egendomsförsäkring (om någon utrustning man tog med sig till Uppdraget skulle gå sönder) från If.

Yepstrs ansvar enligt ovan sträcker sig under inga omständigheter längre än den tillämpliga försäkringens villkor, som kan förändras från tid till annan. Försäkringen täcker bland annat inte stöld i hemmet. Om det sker en stöld ska en polisanmälan göras. Om du råkat ut för något och tror att det kan vara en Uppdragstagare som är involverad i det, vill vi att du genast kontaktar oss, antingen via vår support eller till safety@yepstr.com

Försäkringen gäller endast Uppdrag som bokas via Appen. Försäkringen omfattar endast den Uppdragstagare och den tid för Uppdragets utförande som anges i Bokningen, vilket bland annat innebär följande. Om Uppdragstagaren exempelvis tar med sig en vän omfattas den medtagna vännen inte av försäkringen. För att denne ska omfattas av försäkringen krävs det att vännen också registrerar sig som Användare och blir bokad för Uppdraget, dvs utför Uppdraget mot ersättning. Skulle ni t.ex. komma överens om en förlängning av uppdragstiden efter att Uppdraget påbörjats, gäller inte försäkringen för den ytterligare tid som Uppdragstagaren arbetar.

7.2 Företagsuppdrag

För uppdrag åt Företagsbeställare ingår automatiskt samma försäkring och villkor som för Privatuppdrag.

Yepstrs ansvar enligt ovan sträcker sig under inga omständigheter längre än den aktuella försäkringens villkor, som kan förändras från tid till annan. Mer information och detaljerade villkor finns under fliken "Försäkring" inuti Appen och på Webbplatsen.

8. Skatt

Köp och tillhandahållande av Uppdrag i Tjänsten kan medföra skattskyldighet av olika slag. Varje Användare åtar sig att säkerställa att dennes skattemässiga åligganden fullgörs på korrekt och lagenligt sätt.

Yepstr lämnar ingen information eller uppgifter som ska uppfattas som rådgivning beträffande Användares åligganden enligt skatterättsliga lag eller regler, även om Yepstr är behjälplig med att tillhandahålla den information som är nödvändig att erhållas från Yepstr för att en Användare ska kunna fullgöra sina skatteåtaganden i Sverige. Yepstr åtar sig inte heller någon skyldighet att meddela Användare om lag, föreskrifter eller praxis skulle ändras. Det är varje Användares eget ansvar att se till att man följer tillämpliga reglervid användning av Tjänsten.

Yepstr ansvarar för att de uppgifter i kontrolluppgifterna som Yepstr ansvarar för är korrekta, men ansvarar under inga omständigheter för korrektheten i de uppgifter som Användaren eller annan tillhandahåller Yepstr. Yepstr deklarerar arbetsgivaravgifter och gör preliminärskatteavdrag för den lön Uppdragstagare erhåller vid Uppdrag.

När Beställaren väljer att utnyttja RUT-avdrag för Uppdrag ansvarar Beställaren för att samtliga förutsättningar för RUT-avdrag är uppfyllda. Om Yepstr inte får full ersättning för avdraget RUT-avdrag är Beställaren återbetalningsskyldig till Yepstr för motsvarande belopp. Yepstr har då rätt att debitera Beställarens sparade betalkort den utestående summan.

9. Ansvarsbegränsning

Tjänsten är huvudsakligen en digital marknadsplats varigenom Uppdrag kan genomföras. Yepstr har begränsad kontroll över de Uppdrag som genomförs. Användare ska inte anta att ett erbjudande, Uppdrag eller innehållet i en Annons är lagligt eller tillåtet bara för att det förekommer på Plattformen. Yepstr åtar sig inget ansvar för eventuell skada som Beställare åsamkas vid Uppdragets utförande med undantag för skada som uppkommit som en direkt följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från Yepstrs sida. Yepstrs ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet i tillhandahållande av Tjänsten är under alla omständigheter begränsat till direkt skada (Yepstr ansvarar därmed inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador).

Yepstr ansvarar inte för skada som beror på fördröjningar i Tjänsten eller på felaktig information i annonstexten.

Yepstr friskriver sig helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan Företagsbeställare och Uppdragstagare. Yepstr ansvarar inte för någon form av skada som, oavsett anledning härtill, kan drabba Företagsbeställare före, under eller efter ett Uppdrags utförande, eller för några handlingar som Beställare utför.

Beställare ska vid fel eller brist avseende Uppdrag i första hand vända sig direkt till den Uppdragstagare som åtagit sig Uppdraget. Beställaren är i sammanhanget medveten om att Uppdragstagarna är oerfarna och Beställarens förväntningar på resultatet av Uppdraget kan därmed inte sättas lika högt som om en erfaren eller professionell aktör hade utfört samma arbete.

Du som Användare åtar dig att hålla Yepstr skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Yepstr engagerar sig inte för att lösa eventuella tvister som uppstår direkt mellan Användarna men kan bistå med assistans genom servicenumret 08-5151 9000. Eventuella tvister måste lösas direkt mellan Användarna.

10. Immateriella rättigheter

10.1 Allmänt

Innehållet på Plattformen liksom bakomliggande programvaror och -koder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten samt alla övriga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten och Plattformen tillhör Yepstr. Informationen har härtill bl.a. upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Inga av Yepstrs rättigheter övergår till Användare eller annan. Det är förbjudet att utan Yepstrs samtycke använda sådant material på annat sätt än inom ramen för normal användning av Plattformen. Det är därmed förbjudet att göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Plattformen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Plattformen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

Användning av automatiserade tjänster, såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Plattformen är inte tillåten utan Yepstr föregående och skriftliga samtycke.

10.2 Länkning

Vid länkning till Plattformen ska Plattformen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet får aldrig utan Yepstrs föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Plattformens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

11. Google kartor

Yepstr kan komma att behöva använda den kartbilds- och satellitfototjänst som konventionellt kallas ”Google Kartor” (Google Maps), en tjänst tillhandahållen av Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

När en Användare aktiverar funktionen “Lokalisera mig” i Yepstr, får Google samla in och bearbeta information om användarens aktuella geografiska belägenhet. Beroende på användarens maskinvaras kapacitet får Google därtill samla in information om närliggande Wifi-routers, cellidentiteter i det mobiltorn som finns närmast användaren samt styrkan av Wifi- eller mobilsignaler. Google använder denna information för att returnera en beräknad belägenhet till användarens mobila webbläsare, och webbläsaren kommer då att meddela den beräknade belägenheten till Yepstr. För varje enskild begäran som skickats till Google Location Service, kan Google också komma att samla in uppgifter om exempelvis användarens IP-adress, användarens agent och användarens unika kundidentifierare. Enligt Google används denna information för att skilja förfrågningar från varandra, inte för att identifiera användarna personligen.

Närmare information om Google Location Service och dess integritetspolicy finns här.

12. Facebook

Det är möjligt att registrera sig som Användare via Facebook. Yepstr kommer inte, utan Användarens tillåtelse, att posta något på Användares Facebook.

13. Synpunkter / Klagomål på Tjänsten

Yepstr är ett företag i tidigt skede och söker därför löpande kontakt med sina Användare. Synpunkter och / eller klagomål emottages tacksamt via email support@yepstr.com alternativt vår servicetelefon 08-5151 9000. Användare ombeds också att omgående för Yepstr påtala fel eller brister i Plattformen som påverkar Användare. Reklamation ska lämnas så snart Användare upptäckt fel eller brist. Reklamation görs till admin@yepstr.com.

14. Tvist

Svensk materiell rätt ska gälla för Tjänsten och dessa Användarvillkor.

Om du är Företagsbeställare ska tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa Villkor slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Om du är Privatbeställare ska tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa Villkor slutligt avgöras allmän domstol. Du har kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad utan kostnad, läs mer på www.arn.se.